bowls para botana

bowls para botana

GR MEDIDAS 16.5 x 5 cm | CÓDIGO n077
MD MEDIDAS 14 x 4.5 cm | CÓDIGO n069
CH MEDIDAS 11 x 4 cm | CÓDIGO n068

Bowl orgánico

Bowl orgánico

GR MEDIDAS 50 x 11 cm CÓDIGO n020 CH MEDIDAS 32 x 11 cm CÓDIGO n019